TERMS AND CONDITION

TERMS AND CONDITION

Terms and Condition ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์เกมพนันออนไลน์ bahuay.com คือแพลตฟอร์มการเดิมพันที่ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของตนเอง ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการเล่นเกมพนันออนไลน์บนเว็บไซต์ bahuay.com อย่างละเอียดเพื่อให้คุณทราบข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการของเว็บไซต์นี้

1.อายุผู้ใช้งาน:

  • เว็บไซต์ bahuay.com มีข้อกำหนดว่าผู้ใช้งานต้องมีอายุตามกฎหมายของประเทศที่บริการเปิดให้บริการ ในส่วนมากคืออายุ 18 ปีขึ้นไป กรุณาอ่านและทำความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการเดิมพันในเว็บไซต์และประเทศที่คุณกำลังใช้งานอยู่

2.การลงทะเบียน:

  • เพื่อเข้าใช้งานเกมพนันบนเว็บไซต์ bahuay.com ผู้ใช้งานจำเป็นต้องลงทะเบียนในระบบโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่เว็บไซต์กำหนด
  • ผู้ใช้งานต้องรักษาความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) โดยไม่ควรเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น

3.ความรับผิดชอบในการเดิมพัน:

  • การเดิมพันเกมพนันใน เว็บไซต์ bahuay.com เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจและการเดิมพันของตนเอง การเสี่ยงภัยและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการเดิมพัน

4.การใช้งานเว็บไซต์:

  • ผู้ใช้งานต้องใช้บริการเว็บไซต์ bahuay.com ในลักษณะที่ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่นำข้อมูลปลอมหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์
  • ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบนเว็บไซต์ เช่น ไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

5.การเงินและการฝากถอนเงิน:

  • เว็บไซต์ bahuay.com มีกฎและข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการเงินฝากและถอนเงิน ผู้ใช้งานต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น วิธีการฝากถอนเงิน วงเงินขั้นต่ำ หรือเงื่อนไขการรับโบนัส เป็นต้น

6.ความเสี่ยงและความรับผิดชอบ:

  • เว็บไซต์ bahuay.com ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินหรือความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจในการเดิมพันและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

7.การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก:

  • เว็บไซต์ bahuay.com อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการได้ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบข้อมูลและติดตามการอัปเดตจากเว็บไซต์เพื่อทราบข้อมูลใหม่ล่าสุด
  • ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานได้ตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ แต่อาจมีข้อจำกัดและเงื่อนไขเฉพาะในการยกเลิก

ในการใช้บริการของเว็บไซต์ bahuay.com คุณควรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของคุณเอง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะช่วยให้คุณทราบถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและการเล่นเกมพนันออนไลน์บนเว็บไซต์ bahuay.com อย่างถูกต้องและปลอดภัย